“Griene Sjippe” giet op garaazje toer!

 

Aginda útfiering produksje “Motoroalje"

Datum : 3-11-2018
Locatie: Autobedrijf Leenstra De Clegauwe 13 8627 SM Gau.
Tijd. : van 20.15 - tot 22:30

Datum :10-11-2018
Locatie: Autobedrijf Hoekstra Smidsstrjitte 4 9027 BK Hylaard
Tijd. :20:15-22:30

Datum :17-11-2018
Locatie : Autobedrijf Jeeninga Gariperwei 2 9216 VK Âldegea Smellingerlân
Tijd. :20:15-22:30

Datum :24-11-2018
Locatie. : Autobedrijf Terpstra Hearewei 1 8855 AZ Seisbierrum
Tijd. :20:15-22:30

Kaart ferkeap

Yntree priis € 12,50 p.p

Trix Strikwerda Tilnr: 06-10482512

Geartsje Terpstra Tilnr: 058-8506398

MOTOROALJE, it is fet, it rûkt en it is snotte glêd.

Wa hat tsjintwurich gjin auto foar de doar stean, elkenien, tinkt my. Us hillich dom.Op de auto wurdt fakentiids better past,dan as it om jo eigen lichemsûnens giet. Ien lyts kraske op de auto en wy binne totaal fan it sintrum.

Ja, wy poetse wat ôf op ús auto. Mar, ek de oerheid wit de auto te finen en sa ferdwynt der hiel wat jild yn de steatskas. Jo wurde as bestjoerder eltse dei yn’e gaten hâlden,sels efter de boskjes. De auto is de molkko fan de oerhiet. Mar, dyselde auto bringt ek in protte gefaren mei him mei. Net sa sear de auto, mar dyjinge dy’t de auto bestjoerd.

Drank, belje,snelheit en appe efter it stjoer en de gefolgen binne dan net te oersjen.

Ek de jongelju dy’t krekt harren ribewiis hawwe, mar noch net ride kinne, wolle faak stoer wêze, de matsjo úthingjen. Straks hawwe wy allegearre in sels bestjoerbere auto en sitte wy noflik efter oer en de kompjûter docht syn wurk wol. Gjin ûngelokken mear, of....? De garaazje is ús bêste freon en dat sil ek wol sa bliuwe,teminsten as de auto ús net yn de kjeld stean lit.

De garaazje ha wy nedich foar de ûnderhâld fan ús auto.Teminsten as jo sels net sa handich dêr yn binne. Der wurdt hiel wat ôfsleutele, troch de monteurs. Ek in ferskaad oan ferhalen oer ús auto binne it gesprek fan de dei. Dit binne de yngrediïnten fan de nije teater produksje fan “Griene Sjippe”.

Ferskate skriuwers en oankommende skriuwers binne wer drok yn it spier west om in prachtige produksje te skriuwen. De sânde produksje op rigele. Spilers en meiwurkers hawwe harren wer yn it swit jage om der in tige nijsgjirrich programma fan te meitsjen mei allerhanne saken oer ús auto en dêr omhinne.

It is fet, yndustrieel, it rûkt en it is snotte glêd.Teater, muzyk en dûns, alles yn ien.

“Griene Sjippe “ wol jo as taskôger efkes mei nimme nei de autogaraazje, efkes rûke, priuwe en fiele litte hoe’t hja der mei-elkoar wer yn slagge binne om der in pracht fan in teater produksje fan te meitsjen mei de noadige koartswyl en oare yngrediïnten oer de auto en syn bestjoerder, dy’t jo reitsje sille!

Oan’t sjen,!


Gibbeflecht 53 9022 AH, Mantgum -  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  - Telefoan: 06-15096221